GDPR

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftsförordningen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU-området. Det mesta är sig likt från PUL men GDPR skärper kravet på hur dina personuppgifter får behandlas.

Skandiet behandlar alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Skandiet tar personuppgiftsansvaret på stort allvar och vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR. Skandiet skyddar dina personuppgifter från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via utförande av våra tjänster.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska för din egen säkerhets skull göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av din egen information om den är felaktig eller behandlas i strid med gällande rätt. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder.

Rätt att bli raderad

Skandiet raderar dina personuppgifter omgående då det inte längre finns laglig grund  för att behålla uppgifterna. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

  • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
  • Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
  • Du motsätter dig databehandling som skett efter en intresseavvägning där de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.