Handla säkert

Handla säkert

Företaget: Skandiet AB
Org. nr: 556579-9805
Hemsida: www.skandiet.se och www.viktopererad.se
Postadress: Nathorstvägen 36, 122 37 Stockholm
Besöksadress: Skånegatan 97, 116 35 Stockholm
Verksamhet: Tjänster relaterade till övervikt, kost och ätbeteende och försäljning av informationsmaterial samt produkter för viktnedgång

Skandiet uppfyller samtliga 20 punkter som ställs på en säker och trygg e-handel.

 1. Företagets uppgifter

Skandiet AB:s hemsidor www.skandiet.se och www.viktopererad.se innehåller information om Skandiet AB och på hemsidan redogörs för företagets namn, adress och besöksadress samt organisationsnummer och övriga kontaktuppgifter.
.
2. Kontaktuppgifter

Kunden kan alltid hitta information om öppettider, e-postadress, kontaktformulär samt telefonnummer.

 1. Snabb support och återkoppling

Kunden kan, om den så önskar, alltid kontakta Skandiet AB vid reklamation, ångerrätt eller annat köp relaterat ärende. Rådgivning och support på samtliga produkter ges. Frågor besvaras inom 48 vardagstimmar. Vidare dröjsmål meddelas omgående anledning.

 1. Villkor

De villkor som gäller för handel finns lättillgängliga på hemsidan. Rutiner för reklamations- och ångerrätts finns beskrivna. Beskrivning av hur eventuella transportskador ska hanteras finns angivet.

 1. Rekommendationer från konsumentmyndigheten

Skandiet följer eventuella råd, utslag eller rekommendationer från följande instanser:
www.konsumentverket.se
www.arn.se

 1. Försäljning till underåriga

Skandiet idkar inte försäljning till personer under 18 år. Skandiet följer de villkor som ställs av respektive kreditbolag, dock med reservation vid försäljning till personer som erhållit målsmans tillstånd.

 1. Produktinformation

Skandiet beskriver tydligt produktens samtliga egenskaper innan köp. Produktens pris framgår tydligt och eventuell moms redovisas.

 1. Priser

Pris redovisas alltid inklusive kostnader och avgifter kopplade till produkten. Frakter eller andra kostnader som inte är produktrelaterade redovisas separat. Skandiets angivna priser gäller.

 1. Övriga kostnader

Samtliga kostnader för köpet redovisas tydligt innan bindande köp.

 1. Leveranstider

Skandiet redovisar leveranstiderna tydligt i villkoren. Om leveranstiden ändras meddelas kunden om detta utan dröjsmål. Produkter levereras senast 10 dagar från orderdatum. Vid överskridande av 30 dagar äger kunden rätten att häva köpet enligt konsumentköplagen.

 1. Utnyttjande av ångerrätten

Skandiet följer de lagar och förordningar som gäller vid ångerrätt, såsom distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa när du tagit emot produkten. Du har rätt att inom fristen på 14 dagar skicka tillbaka produkten och få pengarna tillbaka.

Vad avser proteinprodukterna Skandiform är dessa klassificerade som livsmedel och då gäller inte ångerrätten enligt lag.

 1. Kreditering/återbetalning

Ett köp som hävs senast innan den dag ångerrätten utgått återbetalas alltid. Kunden erhåller ej återbetalning av frakt. Kunden betalar själv returfrakten. Återbetalning sker inom 30 dagar efter Skandiet mottagit en retur.

 1. Garantier

Då proteinprodukterna har hållbarhetsdatum sträcker sig inte Skandiets garanti längre än till sista hållbarhetsdatumet. Detta datum framgår på produkterna. För övriga produkter är garantitiden ett år.

 1. Reklamationer

Skandiet följer de lagar gällande den allmänna reklamationsrätten. Reklamationshanteringen framgår tydligt av de allmänna villkoren.

 1. Leveransskada

Vid eventuella transportskador följer Skandiet de generella regler som ställs.

 1. Kostnader för returer

Skandiet tillämpar de generella rekommendationer för returkostnader. Vid reklamation betalar Skandiet returkostnaderna.

 1. Konsumentriktad marknadsföring

Skandiets marknadsföring är tydlig, utan missvisande budskap, obegriplig sammansättning eller otydliga erbjudanden. Skandiet följer de rekommendationer som ställs för: nyhetsutskick, e-postreklam, annonsering på hemsidan samt i övrig media.

 1. Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftsförordningen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU-området. Det mesta är sig likt från PUL men GDPR skärper kravet på hur dina personuppgifter får behandlas.

Skandiet behandlar alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Skandiet tar personuppgiftsansvaret på stort allvar och vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR. Skandiet skyddar dina personuppgifter från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via utförande av våra tjänster.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska för din egen säkerhets skull göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av din egen information om den är felaktig eller behandlas i strid med gällande rätt. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder.

Rätt att bli raderad

Skandiet raderar dina personuppgifter omgående då det inte längre finns laglig grund  för att behålla uppgifterna. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
 • Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • Du motsätter dig databehandling som skett efter en intresseavvägning där de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 1. Vidarebefordring av personuppgifter

Skandiet anlitar i viss utsträckning underleverantörer för att utföra vissa tjänster. Dessa kommer endast att få tillgång till personuppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

 1. Säker betalning

I det fall överföring av personuppgifter görs till kreditbolag sker detta skyddat/krypterat i enlighet med PCI DSS. Överföringen mellan Skandiet och kreditbolaget är krypterad med SSL eller liknande krypteringsstyrka.